Kümelenme, belirli bir coğrafi alanda ve belirli bir sektörde veya tamamlayıcı iş kollarında, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, aralarında ticari ilişki bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların (üniversiteler, kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb.) ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya geldikleri bir yerel kalkınma modeli olarak tanımlanabilir.

Kümelenmenin bilinen ve kabul gören faydalarının başında; yenilikçiliği destekleyerek bilginin ticarileşmesini kolaylaştırması, verimliliği ve istihdamı artırması, “rekabet ve işbirliği” olanaklarını da beraberinde getirmesi gelmektedir.

Kümelenmede ana başarıunsurları şu şekilde özetlenebilir:

  • Kritik kütle
  • Güven
  • İletişim
  • Liderlik
  • Kamu desteği
  • Aciliyet hissi
  • Finansman olanakları
  • İyi yönetim ve yönetişim
  • Küme dışı ağlara erişim / tutunma
  • İhtisaslaşma / yetkinlik kazanma

GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamında belirlenen dört stratejik gelişme ekseninden birisi olan; “Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi” başlığı altında Organik Tarım Faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına atıfta bulunulmuştur. Bu çerçevede Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarımın geliştirilmesi için günümüzün yerel ekonomik kalkınma modellerinden biri olan entegre yaklaşımı, yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırmayı öngören “Kümelenme Metodolojisinin” uygulanmasına karar verilmiştir.