GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir. Proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması ve üst ölçekte, Bölge’nin sürdürülebilir bir biçimde ve sosyal eşitlik ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Projenin amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal potansiyelleri değerlendirmek, organik gıda ve organik tekstil sektörlerinin teknik, fiziki, bilgi ve kurumsal altyapılarını küme geliştirme çalışmaları ile geliştirmek ve bu sektörlerin daha rekabetçi bir konuma gelmelerini sağlamaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2007-2015 dönemi için geliştirilen Rekabet Gündeminde organik tarımın öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenmesi sonucunda GAP Eylem Planı (2008-2012) çerçevesinde ortaya konan bir projedir. Proje, Rekabet Gündemi’nin Bölge için ortaya koyduğu “Sürdürülebilir Medeniyetler Beşiği” vizyonuna katkı sunmakta ve GAP Eylem Planı öncelikleri ile uyumlu olarak uygulanmaktadır.

GAP Organik Tarım Küme Projesi kendisine vizyon olarak; 2023’te GAP Bölgesi’nin geniş ve verimli sulanabilir tarım alanları ile Türkiye’nin önde gelen organik tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi, yenilikçi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olmasını belirlemiştir. Bu vizyona ulaşabilmek için uygulanacak strateji, küme aktörleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, “tekrarlanabilecek” ve/veya “ölçeklendirilebilecek” başarı hikâyeleri oluşturulmasıdır.

2009 yılından beri projenin Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikâyelerinin Geliştirilmesi bileşeni altında belirlenen pilot projeler uygulanıyor ve bir model ortaya konmaya çalışılıyor. GAP BKİ koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı (TRC1), Karacadağ Kalkınma Ajansı (TRC2) ve Dicle Kalkınma Ajansı (TRC3) ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programları” uygulanıyor. Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi bileşeni altında GAP Organik Tarım Portalı tamamlanıyor. Organik Tarım Küme yapısının kurumsallaşması için yönetişim yapısı geliştirildi, GAP Organik Tarım Küme Derneği kuruldu. Organik Gıda ve Organik Tekstil çalışma grupları çalışmalarına devam ediyor. 

Küme Yol Haritası ve Ortak Vizyon

Proje çerçevesinde yapılan Değer Zinciri ve Küme Analizleri çalışmalarının ardından katılımcı bir süreç ile gerçekleştirilen saha çalışmaları, toplantı ve görüşmeler sonucunda 2011 yılında bir Küme Yol Haritası hazırlanmıştır. Küme Yol Haritası, GAP Organik Tarım Kümesi’ni harekete geçirecek stratejik eylemleri ve yönetişim yapısını sunmaktadır.

GAP Organik Tarım Küme Yol Haritası’nda, Bölge’nin “2023’te geniş ve verimli sulanabilir tarım alanları ile Türkiye’nin önde gelen organik tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi, yenilikçi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olması”, ortak vizyon olarak belirlenmiş ve bu vizyon paydaşlarca sahiplenilmiştir. Ortak vizyonda belirtilen hedefe ulaşmada ana başarı unsurları olarak şunlar benimsenmiştir:

  • Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikâyeleri
  • Güçlü Üretim ve Pazarlama Altyapısı
  • Aktörler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi

Proje kapsamında hazırlanan  Değer Zinciri Analizinde 45 ürün ele alınmış, bu ürünler üçlü bir “filtreleme” sonucunda 8 ürüne (pamuk, zeytin, kırmızı mercimek, nohut, buğday (durum), ayçiçeği, soya fasulyesi, nar, antepfıstığı) indirilmiştir. Böylece filtreleme yöntemi ile mevcut olan bilgiler değerlendirilmiş ve mevcut koşullar altında organik üretim açısından en şanslı ürünler tespit edilmiştir. Ancak, bu analizin sonucunda belirlenen ürünlerin dışındaki diğer ürünlerin Bölge’de organik olarak üretilemeyeceği veya üretilmemesi gerektiği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Organik sektöründe, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi pazar şartları hiç beklenmedik bir şekilde değişebilmekte ve tüketici yönelimleri hızlı bir şekilde farklılaşabilmektedir. Bu tür gelişmeler, şu an için organik üretimi çekici olmayan bazı ürünleri gelecekte ön plana çıkartabilir.