GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2009 yılından beri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik işbirliği içinde GAP Organik Tarım Küme Projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında  “Ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması”  hedefine katkı sunmak üzere bölgede farklı alanlarda pilot projeler gerçekleştirilmektedir. GAP Organik Küme Projesi kapsamında gerçekleştirilen tüm  faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla 3 Haziran 2016 tarihinde GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER)  kurulmuştur. 

 

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI 

GAP Organik Küme Derneği, organik tarım ve organik tekstil alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak üyelerin ortak menfaatlerini korumak, aralarındaki işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek, ihtiyaç duydukları ham madde, girdi, makine-teçhizat temini, lojistik, pazarlama, tanıtım, eğitim, araştırma geliştirme, mali fonlardan yararlanma, yerel ve ulusal allarla işbirliği geliştirme vb. gibi konulardaki çalışmalara yardımcı olarak küme oluşturma ve güçlendirme konularındaki çalışmaları organize etmek ile organik ürünlerin üretimi, tüketimini ve kullanımını teşvik edici, yaygınlaştırarak çalışmalar yaparak toplum sağlığı ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 

Bölgede organik sektöründe yer alan bütün paydaşların derneğe üye olması ve etkin katılımları derneğin çalışmalarına yön vermek açısından büyük önem taşımaktadır.